Dotacje UE

Dotacje UE

Stawiamy na rozwój i innowacje, które realizujemy dzięki inwestycjom współfinansowanym z Funduszy Europejskich.

Projekty zrealizowane:

Program Operacyjny:  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w 2007-2013r.

Działanie: 4.5:Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Poddziałanie:  4.5.2: Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych

Tytuł projektu : „Budowa i wyposażenie Wydziału Badawczo-Rozwojowego Spółki dla podjęcia działalności B+R”

Program Operacyjny:  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w 2007-2013r.

Działanie: 6.1: Paszport do eksportu

Tytuł projektu : „Etap I – Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w 2013-2014r.

Działanie: 1.4: Badanie i rozwój nowoczesnych technologii

Tytuł projektu: „Opracowanie i testy innowacyjnej technologii produkcji pianki poliuretanowej”

Program Operacyjny:  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa III:  – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie:  3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł projektu : „Wdrożenie technologii wytwarzania elementów wibroizolacyjnych na potrzeby środków transportu”

Program Operacyjny:  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa III:  – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.4: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Poddziałanie:3.4: Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Wytwórni Pianek Poliuretanowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Wartość: 210 660,54 PLN

Wsparcie EFRR: 210 660,54 PLN

Cel: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Opis: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)